Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljön är allt som påverkar människor på jobbet.

Vi påverkas av både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Det handlar om allt från luft, ljud, kemikalier och maskiner till arbetsmängd, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning.

I en sund arbetsmiljö presterar människor bättre och orkar mer. Vi hjälper företag och organisationer att skapa en god och lönsam arbetsmiljö som tillgodoser arbetsmiljöfrågorna på ett strategiskt och praktiskt sätt. Detta sker genom en kombination av operativt arbete och utbildning. Våra insatser för arbetsmiljö ska vara lönsamma investeringar för våra kunder.
Med vår breda kompetens och våra professioners erfarenhet har vi utvecklat koncept som ofta med hjälp av enkla metoder, ger goda resultat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp.
Processen ska vara en naturlig och fortlöpande del i verksamheten.
Det innebär att berörd personal ska delta. Intern kompetens tas tillvara på tillsammans med våra utbildare för att gemensamt se till företagets utvecklingsmöjligheter.

Riskbedömning och riskanalys
Ordet risk är subjektivt och uppfattas därför olika av individer. Risk ska bedömas
vad gäller sannolikhet och konsekvens;

 • Sannolikhet: Hur sannolikt är det att det ska hända?
 • Konsekvens: Vad kan konsekvensen bli om det händer?

Genom att göra riskbedömningar kan man uppnå;

 • En säkrare arbetsplats
 • Minskad risk för olyckor eller ohälsa i arbetet
 • Ökad trivsel på arbetsplatsen
 • En attraktivare arbetsplats – lättare att rekrytera och behålla personal
 • Högre produktivitet – bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten

Arbetsmiljöronder
Vi utbildar och tillämpar riskbedömning i samband med arbetsmiljöronder.
I det systematiska arbetssättet är arbetsmiljöronden ett sätt att identifiera risker
och samtidigt genomföra förbättringar som leder till ökad effektivitet.

Handlingsplaner
Det som inte kan åtgärdas omgående vid arbetsmiljöronden protokollförs och en
handlingsplan upprättas.

Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplan upprättas vanligtvis i samband med byggnadsarbeten. Care Competence
hjälper företag som saknar behörighet inom BAS P och BAS U. Vilket innebär
byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U).

Fysisk arbetsmiljö- tekniska mätningar

Ljud/buller och vibrationer
Ljusförhållande
Elektromagnetiska fält
Inomhusklimat
Luftkvalitet

Olycksutredning
Arbetet med att förebygga olyckor kräver fokus på rätt åtgärd. Om olyckan trots allt är framme behövs oftast en fördjupad utredning för att finna den verkliga bakomliggande grundorsaken. Vi utför utredningar med flera av de accepterade metoder som normalt används och accepteras av svenska myndigheter, kärnkraftsindustrin och statens haverikommission.

Mer information om buller

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan visa sig som depression, ångest, utmattningssyndrom och andra typer av stressrelaterade besvär. Att ohälsan är arbetsrelaterad behöver inte betyda att det finns enkla samband mellan arbetet och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i arbetslivet och privatlivet som ligger bakom.

Oavsett orsaken till besvär kan insatser från arbetsgivaren och företagshälsan göra stor skillnad, både för individen och för arbetsförhållandena. Care Competence kan assistera vid följande:

 • Upprättandet av policydokument och riktlinjer om psykosocial arbetsmiljö. Det är konstaterat att risken för psykisk ohälsa ökar om policy saknas eller inte följs.
 • Utbildning och stöd till chefer i olika nivåer i hur förebyggande arbete ska implementeras och hur man aktivt arbetar vidare
 • Se till att verksamheten stödjer första linjens chefer med kunskap och resurser för anpassningar och förändringar i den eventuella arbetssituationen.
 • Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
 • Bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete tillsammans med arbetsgivare och klient.
 • Utföra en arbetsmedicinsk utredning där funktion och arbetsförmåga utreds med problemlösningsbaserad samtalsmetodik
 • Erbjuda klient psykoterapi som exempelvis kognitiv beteendeterapi, stresshantering och insatser för bättre levnadsvanor

Nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) dessa träder i kraft i mars 2016

Våra professioner

Som kund hos oss, har du dock alltid en och samma kontaktperson som sköter all kommunikation och koordination med våra specialister.

Hälsa

Läkare
Sjuksköterska
Beteendevetare
Psykolog
Terapeut (KBT)
Företagssköterska

Arbetsmiljö

Sjukgymnast
Cert. Massageterapeut
Naprapat
Arbetsmiljöingenjör

Ergonom
Brandskyddskoordinator (CFPA
)

HR

Personalspecialist
Personalchef
Coach
Rekryterare
Utbildare
UGL Handledare

Kontakt

Care Competence AB

Norreviksvägen 12

373 54  Senoren

Fyll i koden: captcha